Määräyskokoelman rakenne

Määräys- ja ohjekokoelma on rahoitussektorin ja osittain vakuutussektorin osalta jaoteltu eri aihealueiden mukaan. Vakuutussektori sisältyy kuitenkin pääosin määräys- ja ohjekokoelmaan omana erillisenä kokonaisuutena. Myös arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskeva sääntely on erotettu omaksi kokonaisuudeksi. Tarvittaessa kunkin aihealueen sisällä, vakuutussektorikokonaisuudessa ja yksittäisissä määräyksissä ja ohjeissa otetaan huomioon valvottavaryhmää koskevat eriyttämistarpeet.

Samaa asiaa koskevat sitovat määräykset ja suositusluonteiset ohjeet esitetään samassa yhteydessä, mutta selkeästi toisistaan erottuvina. Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden lisäksi määräyksissä ja ohjeissa viitataan tarvittaessa kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön sekä Euroopan valvontaviranomaisten (EBA, EIOPA ja ESMA) valmistelemiin sitoviin teknisiin standardeihin ja ei-sitoviin ohjeisiin ja suosituksiin. Näistä ohjeista ja suosituksista voidaan myös tarvittaessa laatia erillinen Finanssivalvonnan ohje.

Määräys- ja ohjekokoelma jakautuu seuraaviin pääjaksoihin:

 1. Toiminnan aloittaminen
  • pääjakso käsittelee mm. valvottavien toimilupia, rekisteröintejä ja ilmoituksia
 2. Valvottavan toiminnan järjestäminen
  • pääjakso käsittelee mm. valvottavien hallinnon järjestämistä, sisäistä valvontaa ja rahanpesun estämistä
 3. Riskienhallinta
  • pääjakso käsittelee rahoitussektorin valvottavien riskienhallintaa ja siihen liittyvää raportointia
 4. Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus
  • pääjakso käsittelee valvottavien kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
 5. Vakavaraisuus
  • pääjakso käsittelee rahoitussektorin valvottavien vakavaraisuutta
 6. Menettelytavat    
   • pääjakso käsittelee valvottavien harjoittamaa markkinointia, asiakassuhteissa noudattavia menettelytapoja sekä asiakassopimuksia
 7.   Arvopaperimarkkinoiden toiminta
   • pääjakso käsittelee arvopaperimarkkinoihin liittyviä kysymyksiä, kuten esitteitä, arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuutta, liputusvelvollisuutta, sisäpiirirekisterejä ja kaupparaportointia.
 8. Vakuutustoiminta (lukuun ottamatta toiminnan aloittamista, rahanpesun estämistä, tilintarkastusta, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, menettelytapoja sekä työeläkevakuutusyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä)

 9. Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita
  • Pääjaksoon kootaan ne määräykset ja ohjeet, jotka eivät kuulu muihin pääjaksoihin. Tällaisia ovat muun muassa rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä sekä maksulaitoksia koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräykset ja ohjeet pääjaksoittain

 
9.2.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.