Listayhtiöiden sääntely

Seuraavassa tuodaan esiin arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskevat keskeiset säännökset, Fivan määräykset ja ohjeet, itsesääntely sekä muita hyödyllisiä linkkejä.

Esitteet 

 Arvopaperimarkkinalaki (ks. 3-5 luvut) 
 VM:n asetus arvopaperimarkkinalain 3-5 luvussa tarkoitetusta esitteestä (1019/2012)

 Konsolidoitu versio komission esiteasetuksesta (EY) N:o 809/2004  kattaa seuraavat säädökset:

 Komission esiteasetus (EY) N:o 809/2004  
 Komission esiteasetuksen muutos (EY) N:o 1787/2006  
 Komission esiteasetuksen muutos (EY) N:o 211/2007  
 Komission esiteasetuksen muutos (EY) N:o 1289/2008  
 Komission esiteasetuksen muutos (EU) N:o 311/2012  
 Komission esiteasetuksen muutos (EU) N:o 486/2012  
 Komission esiteasetuksen muutos (EU) N:o 862/2012  
 Komission esiteasetuksen muutos (EU) N:o 621/2013 
 Komission esiteasetuksen muutos (EU) N:o 759/2013
 Komission esiteasetuksen muutos (EU) 2015/1604

 Komission delegoitu asetus - esitteen täydennysten julkistamista koskevat tekniset sääntelystandardit (EU) N:o 382/2014
 ESMAn suositus Euroopan komission esiteasetuksen täytäntöönpanosta (ESMA update of the CESR Recommendations: The consistent implementation of Commission Regulation (EC) N:o 809/2004 implementing the Prospectus Directive)  
 ESMAn kysymyksiä ja vastauksia esitteistä (ESMA Questions and Answers on Prospectuses)
 Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto
Arvopaperien markkinointi: ks. arvopaperimarkkinalaki  (1 luvun 2 ja 3 §) ja  Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi 

Sisäpiirisääntely

 Arvopaperimarkkinalaki (ks. 12-14 luvut) Arvopaperimarkkinalain 19 luvun 7 §:n nojalla 12 luvun 3 ja 4 §:ää sekä 13 luvun 2-5 §:ää ei vielä sovelleta. Niiden sijaan sovelletaan kumotun arvopaperimarkkinalain 5 luvun 3, 4, 6, 7 ja 15 §:n säännöksiä omistuksen julkisuudesta ja ilmoitettavista tiedoista sekä sisäpiirirekistereistä sovelletaan arvopaperisäännöksiä omistuksen julkisuudesta ja ilmoitettavista tiedoista sekä julkisesta sisäpiirirekisteristä.
 Rikoslaki (ks. 51 luku)
 Komission asetus takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta (EY) N:o 2273/2003 
 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit 
 Ratan 10 kaupankäyntiohjetta sisäpiiriläisille (Markkinat-tiedote 3/2007)  
 Helsingin pörssin sisäpiiriohje

 Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014 (sovelletaan 3.7.2016 alkaen)

Tiedonantovelvollisuus

 Arvopaperimarkkinalaki (ks. 6-8 ja 10 luvut)  
 VM:n asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (VMA 1020/2012) 
 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus
 Helsingin pörssin säännöt

 Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014 (sovelletaan 3.7.2016 alkaen)

Liputus

 Arvopaperimarkkinalaki (ks. 9 luku)
 Komission delegoitu asetus – liputusvelvollisuutta koskevat tekniset sääntelystandardit (EU) 2015/761

Tilinpäätösvalvonta ja tilintarkastus

Fivan tilinpäätösvalvonta
 Kirjanpitolaki
 Kirjanpitolautakunta
 Tilintarkastuslaki (voimassa 31.12.2015 asti)
 Tilintarkastuslaki (voimassa 1.1.2016 alkaen)
 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta

Julkiset ostotarjoukset

 Arvopaperimarkkinalaki (kts. 11 luku)
 VM:n asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta (VMA 1022/2012)  
 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus 
 Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouskoodi 

Lyhyeksimyynti

 Lyhyeksimyyntiasetus (EU) N:o 236/2012
 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 826/2012 (tekniset sääntelystandardit)
 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 827/2012 (tekniset täytäntöönpanostandardit)
 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 918/2012
 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 919/2012 (tekniset sääntelystandardit)

Muita hyödyllisiä linkkejä

 Laki Finanssivalvonnasta
 Fivan määräyskokoelma
 Osakeyhtiölaki
 Helsingin pörssin säännöt
 Arvopaperimarkkinayhdistys (mm. Corporate Governance)
 Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
 Laki arvo-osuustileistä 
 Laki arvopaperitileistä  
 Arvopaperikeskuksen säännöt 
 ESMAn internetsivut
 Euroopan komissio: arvopaperilainsäädäntö
 Euroopan komissio: yhtiöoikeus, tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhteystiedot

  • Johtava asiantuntija Ville Kajala,
    puhelin 010 831 5226

Katso myös

 Tulkintarekisteri, jossa on myös listayhtiöiden sääntelyä koskevia tulkintoja.

  • Maksut

 

22.6.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.