Liputus

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä asianomaiselle listayhtiölle että Finanssivalvonnalle (ns. liputusvelvollisuus). Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus. Liputusvelvollisuus ei koske omistus- ja ääniosuuksia First North -listalla olevissa yhtiöissä.

Liputussääntelyllä pyritään turvaamaan sijoittajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Liputusten kautta sijoittajat saavat tietoa mm. osakkeenomistajien äänivallan muutoksista, yhtiön osakkeen likvidiydestä ja sen muutoksista sekä kohdeyhtiön osakkeisiin liittyvistä merkittävistä taloudellisista intresseistä. Koska tiedoilla omistus- ja äänivaltarakenteen muutoksista voi olla olennainen vaikutus listayhtiön osakkeen arvoon, liputusten kautta sijoittajille turvataan mahdollisuus tasapuoliseen tiedonsaantiin.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Omistusosuuden laskeminen: katso kohta ”Milloin pitää liputtaa?”.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Yhteystiedot

  • Johtava asiantuntija Ville Kajala,
    puhelin 09 183 5226
  • Markkinavalvoja Marianne Demecs,
    puhelin 09 183 5366
  • Markkinavalvoja Ismo Raussi,
    puhelin 09 183 5231

 

17.8.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.