Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä muodostuu kolmesta valvontaviranomaisesta eli ESAsta: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta (ESMA), Euroopan pankkiviranomaisesta (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (EIOPA). Järjestelmään kuuluvat myös Euroopan keskuspankin yhteydessä toimiva Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) sekä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea (Joint Committee) ja kansalliset valvontaviranomaiset.

Uudet viranomaiset jatkavat aikaisempien ns. valvojien komiteoiden työtä. Viranomaisten toimivaltuudet ovat kuitenkin selkeästi aikaisempia komiteoita laajemmat ja niiden oikeudellinen asema osana EU:n viranomaisorganisaatiota täsmällisempi. Ne voivat laatia sääntelyä, joka on sellaisenaan eri jäsenmaita sitovaa.

Yhdenmukaista valvontaa kautta Euroopan

Viranomaisten tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla asianmukainen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta Euroopassa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että riskien valvonta on asianmukaisella tasolla.

Viranomaiset tekevät yhteistyötä valvontakäytänteiden yhtenäistämiseksi valvojakollegioissa, joita on sekä pankkien että vakuutusyhtiöiden valvontaa varten. ESOilla on joissain tapauksissa vastuullaan myös yksittäisten toimijoiden tai järjestelmien valvonta, kuten ESMAlla luottoluokituslaitokset. Kaikille kolmelle ESAlle on määritelty myös erityinen asiakkaansuojatehtävä. Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden valvottavien kansallinen valvontavastuu säilyy kuitenkin ennallaan.

Euroopan valvontaviranomaiset ja järjestelmäriskikomitea vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tietoa ajankohtaisista hankkeista

Tietoa EU-valvontaviranomaisten ajankohtaisista hankkeista löytyy kunkin viranomaisen kohdalta sivun vasemman reunan linkkien kautta.

Valvontaviranomaisten hallintorakenteet ovat yhdenmukaisia. Kussakin viranomaisessa on hallintoneuvosto, johtokunta, puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja valituslautakunta. Ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoneuvostot, joissa äänivaltaisina jäseninä ovat kansallisten valvontaviranomaisten ylimmän johdon edustajat. Hallintoneuvoston päätoiminen puheenjohtaja johtaa myös johtokunnan kokouksia. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, jotka valitaan äänivaltaisista hallintoneuvoston jäsenistä. Johtokunta vastaa siitä, että toimintaa johdetaan hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

Euroopan valvontaviranomaisten rahoitus muodostuu kansallisten finanssivalvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin talousarvioon otetusta unionin avustuksesta. Viranomaiset voivat lisäksi periä tietyin edellytyksin toimenpidemaksuja. Kansallisten valvontaviranomaisten maksuosuudet kattavat 60 % ja EU:n osuus 40 % kunkin valvontaviranomaisen talousarviosta.

ESAt toimivat kiinteässä yhteistyössä finanssisektorin toimijoiden, kuluttajien ja asiakkaiden sekä akateemisen yhteisön kanssa.

Yhteystiedot Finanssivalvonnassa

 • ESMAa koskevat kysymykset:
  Ville Kajala, puhelin 09 183 5226
 • EBAa koskevat kysymykset:
  Taina Erovaara-Williams,
  puhelin 09 183 5422
 • EIOPAa koskevat kysymykset:
  Tuuli Wiio, puhelin 09 183 5534

 

18.4.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.